096-364-9406 orawan@arw.co.th

ABOUT US

ARW ก่อตั้งขึ้นจากความต้องการของลูกค้า เริ่มต้นจากการจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ บริการหาสินค้าตามออเดอร์  (Made to order) ต่อมาได้ขยายธุรกิจรับออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษทุกชนิดให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันบรรจุภัณฑ์กระดาษมีส่วนสำคัญในภาคอุตสาหกรรมต่างๆทั้งเพื่อบรรจุสินค้าสำหรับในประเทศและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

เราบริการทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การผลิต ไปจนถึงการขนส่งสินค้าไปยังผู้ใช้งาน